ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

deblogo

ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม   ปทุมธานี
ในพระอุปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีตั้งอยู่เลขที่37หมู่ 4  ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา  

               ที่มาของโรงเรียน  เดิมชื่อโรงเรียนคลองสิบสามวิทยา  เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนชาวคลองสิบสามและชุมชนใกล้เคียงในอันที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในพื้นที่ มิต้องให้ลูกหลานเดินทางไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาถึงอำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก   ซึ่งมีระยะทางกว่า  30  กม.และเส้นทางทุรกันดาร  ถนนคลองสิบสามสายกลางนี้ยังเป็นดินคันคลองชลประทาน  ขณะนั้น  ประธานอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี  นายรุสดี   ผลเจริญ   และคณะได้ดำริที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่ปี  2517  โดยจะใช้ที่ดินของมัสยิดอัลฮูดา    (ห่างจากโรงเรียน   200  เมตร)  แต่ไม่เป็นที่ยินยอม  ต่อมา  นายมานและนายหมัด  รื่นสุข   ได้รับที่ดินจาก  นายสอิดและนางลอ  รื่นสุข  ซึ่งมอบให้มัสยิดประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการจัดการมอบที่ดิน  จำนวน  48  ไร่  22  ตารางวา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศาสนาประจำมัสยิดประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโรงเรียน    และเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2519  กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียน  โดยแต่งตั้งนายวิวัฒน์  พวงมะลิต  มาเป็นครูใหญ่คนแรก  ระยะแรกเรียนที่มัสยิดอัลฮูดาหลังจากที่ก่อสร้างอาคารชั่วคราวเสร็จจึงได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม