คำสั่งที่ 67/2560 คณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ

คำสั่งที่ 63/2560 เวรรักษาการณ์เดือน พ.ค.2560

คำสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๐ การอยู่เวรรักษาการณ์

คำสั่งปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

คำสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๘   รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙

 คำสั่งที่ ๔๗ รับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ

คำสั่งที่ ๔๘ คุมสอบห้องเรียนธรรมดา

คำสั่งที่ ๔๙ คุมสอบห้องเรียนพิเศษ

คำสั่งที่ ๖๑/๒๕๕๙ เวรรักษาการประจำเดือนมีนาคม

คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ๒๕๕๘

คำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คำสั่งที่ 306/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการนำลูกเสือ เนตรนารี ม.1 ร่วมงานชุมนุมฯ

คำสั่งเลขที่ ๒๕๘/๒๕๕๘ คำสั่งเวรเดือนตุลาคม

คำสั่งเวรเดือนตุลาคม

คำสั่งที่ 62/2560 เวรรักษาการร์เดือน เม.ย. 2560

คำสั่งที่ ๖๒/๒๕๖๐ เวรรักษาการณ์

คำสั่งที่ 47/2559 รับสมัครห้องเรียนพิเศษ

คำสั่งรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

คำสั่งเลขที่ ๑๘๓/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่งที่ 7/2560

คำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

เลขที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

คำสั่งที่ 46/2559 รับสมัครนักเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน

คำสั่งเลขที่ ๑๘๒/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง