คำสั่งที่ 7/2560

  • แก้ไข

คำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

เลขที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559