นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

2016 10 12 11.14.10 

นายสะอาด  ศิริพฤกษ์

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

2560 - ปัจจุบัน