Merry X'Mas 2017

  • แก้ไข

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเพื่อจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน     โดยดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการประเมินกิจกรรมที่ทำ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ  ผลการดำเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาในด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และกลยุทธ์โรงเรียน