สัปดาห์วันครู

  • แก้ไข

20170111 075949เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร่วมกับชุมชนและส่วนราชการต่างๆจัดงานวันครู ประจำปี2560 ขึ้นในวันพุธ ที่ 11-17 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อนครูได้มีโอกาสร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา เพื้อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ

 

นักเรียน และคณะครู ร่วมกันทำจิตอาสาโดยการถอนหญ้าปนในสนามฟุตบอล เพื่อความสวยงามของสนามฟุตบอลในโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

 FB IMG 1437751910819

20170111 090812

20170111 091200

20170111 091236 

20170111 091328

20170111 090539

20170111 090819

20170111 090836