ระบบดูแลนักเรียน DMC 2017

  • แก้ไข

การบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา

การอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจนระยะ2 รอบ2 จากระบบ DMC และการลงโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader

โดย ครูจีระนันท์  ช่วยด้วง และครูณชนก  โพธิ์พินิต เข้าร่วมการอบรม ดังกล่าว

ที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560

1495985060266

1495985057156

โดยทางโรงเรียนได้รับเครื่องอ่าน Smart Card Reader มาทั้งหมด 5 เครื่องเครื่องนี้ไว้สำหรับใช้อ่านบัตรประชาชนของนักเรียนเพื่อยืนยันจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน และรัฐจะจัดสรรงบรายหัวนักเรียนตามจำนวนตัวจริงเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่มีชื่ออยุ่ในโรงเรียนแต่ไม่มีตัวทั้งหมดจะเป็นเด็กแขวนลอยและไม่ได้รับเงินรายหัว