ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อ ท.ศ.ป.

Stronger together For DSP School

ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อเทพศิรินทร์ปทุมธานี

DSCF7542
เมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนเทพศิรินทร์ปทุมธานี ร่วมกับคุณตอฟา  ชลเจริญ มีแนวคิดที่จะระดมทุน งบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมสนามกีฬาเพื่อให้โรงเรียนของเราได้มีสนามฟุตบอลที่สวยงาม และน่ามอง

   โดยการดำเนินการรอบแรกได้รับความอนุเคราะห์ด้านเครื่องจักรและแรงงานเพื่อปรับสนามฟุตบอล จากคุณตอฟา  ชลเจริญ และคณะในชุมชน และทางโรงเรียนได้ขอรับเงินบริจาคจากนักเรียนและผู้ปกครองโดยตั้งเป้าว่าจะขอรับบริจาคจากนักเรียนห้องละ 100 ตารางเมตร และทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีเยี่ยม 

 


DSCF7527

DSC00037

DSC09910

DSC09917

DSC09995

DSCF7503

DSCF7543

DSCF7510

โดยการดำเนินการรอบแรกได้รับความอนุเคราะห์ด้านเครื่องจักรและแรงงานเพื่อปรับสนามฟุตบอล จากคุณตอฟา  ชลเจริญ และคณะในชุมชน และทางโรงเรียนได้ขอรับเงินบริจาคจากนักเรียนและผู้ปกครองโดยตั้งเป้าว่าจะขอรับบริจาคจากนักเรียนห้องละ 100 ตารางเมตร และทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีเยี่ยม  (ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

 

DSP 4.0 ห้องเรียน gifted

1476166457158

ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี นำคณะครูแกนนำห้องเรียนพิเศษ เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำหัวหิน (bangkok software) 

1476164271220

1476164295843

  

 

 

ความคืบหน้า หอประชุมโรงเรียน

หอประชม4การปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี

จากความร่วมมือ ร่วมใจของผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมผู้ปกครอง ครู ที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน 

DSP. Intensive English Camp 2016

Chiang Rai 2016 8On  28th – 30th  September  2016    At Chaing  Rai

หลักการและเหตุผล
โครงการ Intensive English Program เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาและพัฒนาตนสู่ความเป็นสากล ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องจัดทักษะและกิจกรรมที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาผู้เรียน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในครั้งนี้เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการโดยสารการเดินทางโดยเครื่องบิน การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาขั้นตอนต่างๆในการโดยสาร โดยเครื่องบิน และการศึกษาเรียนรู้ในต่างถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนหูตากว้างไกล มี

วิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า
ดังนั้นโครงการ DSP. INTENSIVE ENGLISH CAMP  2016  จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อันจะเป็นผลให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี 2554 หมวด 4 มาตรา 22 ได้กำหนดไว้ว่า “ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

 

Chiang Rai 2016 51

Chiang Rai 2016 26

Chiang Rai 2016 4

Chiang Rai 2016 15