ประชุมพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

  • แก้ไข

p64017261833การประชุมพัมนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ระยะที่ ๒
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่มีอยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคน ก่อนขยายผลสู่ช่วงวัยอื่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่จะส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยสามารถสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย  คัดกรองนักเรียนยากจนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใน ๗๗  จังหวัด

 

https://cct.thaieduforall.org/