อบรม สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

  • แก้ไข

ทีมงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี โดยการนำของ ผช.ผอ.ชัยยา  แอนดริส ครูเมธา  มูลมา และคณะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ร่วมอบรมสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560

botanicalหลักการส่งคำขอประเมินขอป้ายพฤกษศาสตร์โรงเรียน พอสังเขป ดังนี้
1.มีเอกสารร่องรอยการศึกษาพันธุ์ไม้ มีแผนผังพื้นที่ในโรงเรียน
2.ใส่รหัสพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
3.ป้ายชื่อพันธุ์ไม้
4.หนังสือนำส่งเอกสารตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการครบทุกองค์ประกอบ ไป สำนักพระราชวัง ก่อนเดือนมิถุนายน2560(ตามเอการกิจกรรมที่7 แจกครั้งที่แล้ว)-แก้ไขตามสำนักพระราชวังคอมเมนต์
5.ทำหนังสือขอประเมิน    ประเมินช่วงเดือน....ปลายมิถุนายนถึงสิงหาคม2560
6.โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์รับป้ายจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ วันที่.28 พฤศจิกายน2560 ที่ ม.จุฬาฯแก่คอย จ.สระบุรี