ประชุมพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

p64017261833การประชุมพัมนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ระยะที่ ๒
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่มีอยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนยากจนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคน ก่อนขยายผลสู่ช่วงวัยอื่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่จะส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยสามารถสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย  คัดกรองนักเรียนยากจนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใน ๗๗  จังหวัด

 

https://cct.thaieduforall.org/ 

ร่วมแสดงความยินดี ม.3และ ม.6

congtratulation 1

ร่วมแสดงความยินดีกับบนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

congtratulation 5

congtratulation 4

congtratulation 3

congtratulation 2

ชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

 

IMG 7556

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี  นำลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 134 คน พี่เลี้ยงลูกเสือ 30 คน ผู้บังคับบัญชา 23 คน เข้าร่วมโครงการ “เทพเป็นหนึ่ง” ALL DEB IN ONE กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเทพพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่17 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน
มีความรักเทพศิรินทร์ ภายใต้นโยบาย “ถึงแม้ตัวอยู่ไกล แต่หัวใจเดียวกัน”และทำให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  มีภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม

 

 

IMG 6970

IMG 7446

IMG 7053

IMG 7052

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม

 

จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อหลวง

ครูรักนรินทร์ และครูวรรณิภา นำนักเรียนเทพศิรินทร์ฯปทุมธานีร่วมเป็นจิตอาสา บรรจุข้าวพอเพียง เพื่อแจกประชาชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 280   3010 
  412   6817
    

 5861

ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

เยี่ยมและเป็นกำลังใจให้จิตอาสาทุกคนที่ช่วยกันบรรจุข้าวพอเพียง พร้อมพูดคุยกับนักเรียนให้อย่าลืมความพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริง

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559

IMG 8321

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีภายใน
๑.เพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
๓.เพื่อฝึกทักษะการจัดการ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม
ในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดตั้งคณะสีประกอบด้วยคณะสี ๔ สี ได้แก่ คณะภาณุรังสี (สีแดง) คณะนิภานภดล (สีส้ม) คณะแม้นนฤมิตร (สีม่วง) คณะเยาวมาลย์อุทิศ (สีน้ำเงิน) โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , เทเบิลเทนนิส , เปตอง , หมากรุก , หมากฮอท , กรีฑา , กีฬาพื้นบ้าน และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด , กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
ในการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีภายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ทุกคน

 IMG 8230

ชมภาพกิจกรรม

 

ค่ายลูกเสือ ม.3

 

นายเอกพรต  สมุทธานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานแคมป์ไฟ ในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือภูกระเหรี่ยง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2560

1484419879380

1484419924607

1484419964390

1484419874026

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ปทุมธานีกลุ่มที่ 2

สานส์จากผู้อำนวยการ

ekkapost

ในปีการศึกษา 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีมุ่งหวังที่จะพัฒนาโรเรียนสู่ มาตรฐานสากล : World-Class Standard School ซึ่งนักเรียนจะต้องมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้ 1) ล้ำเลิศวิชาการ 2) สื่อสาร 2 ภาษา 3) ล้ำหน้าทางความคิด และ 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยโรงเรียนจะต้องเร่งพัฒนาใน 5 ด้าน คือ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล นำจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ มาประยุกต์ปรับใช้ ดังนี้ คือ การปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้นข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work) 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เน้นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 3. พัฒนาครู ให้ครูผู้สอนมีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การนำนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีศักยภาพการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พร้อมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 5. พัฒนาระบบการบริหาร ให้บุคคลากรหลัก( key man) มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ และใช้แผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ส่วน คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สู่มาตรฐานสากลได้นั้น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสามฝ่ายทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาลูกๆ ของเรา สู่ประชาคมโลกนั่นเอง

คาราวะครูบา เสวนาเพื่อเก่า

ban1

ban2

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้จัดงาน "คาราวะครูบา เสวนาเพื่อนเก่า" โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา และ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เพื่อเป็นการรำลึกถึงความรักและความผูกพันของครูนักเรียนเก่าโรงเรียนคลองสิบสามวิทยาและโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  เชิญ นักเรียนเก่าร่วมงาน

 

 

กิจกรรมแปรอักษรเพื่อพ่อ

เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

img1486223087187

938580

+ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นผู้ร่วมรายการ ช่วงที่ 1: นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 , นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหหเสนี) และนายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมรายการ ช่วงที่2: เปิดรั้วการรับนักเรียน ชั้น อ.1 ชั้น ป.1 ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 , นายเอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี พร้อมด้วยนางกิตติยา ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ และนายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เป็นผู้ร่วมรายการช่วงที่ 3: เปิดรั้วโรงเรียนดีใกล้บ้าน ในการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กรุงเทพมหานคร.

 938572

938573

938590

938575

16387352 1698762703470795 6249725819326270072 n

16387871 1698903280123404 7674144040523392878 n

img1486224109599

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

20161229 082451

การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

20161229 082845

20161229 083154

20161229 082054

20161229 082423

20161229 082534

20161229 082804

20161229 082816

20161229 082611

20161229 082550

 

จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อหลวง

 7นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 พร้อมด้วย ครูรักษ์นรินทร์    เผือกรักษ์  (ครูอ้อ)  ครูวรรณิภา  ภูไทย(ครูปุ๋ย)ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครจิตสาธารณะ  ทำดีเพื่อพ่อ  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร โดยสมัครเป็นอาสาสมัครในส่วนการเก็บและคัดแยกขยะบริเวณทั้งในและโดยรอบสนามหลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  13
 9  13
 15  5
 3  1

Knowledge Camp 2016

 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดค่าย ASEAN Debsirin Knowledge Camp 2016 หรือ "กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ สู่อาเซียน 2016" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานตากอากาศบางปู โดยมีครูและนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั่วประเทศ 10 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 240 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 120 คน นักเรียนจากประเทศอาเซียน 36 คน นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 คน และนักเรียนนักข่าวจากเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เจ้าภาพ 5 คน ที่เหลือเป็นครูและคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง

16387862 1697654393581626 8620044737164386042 n

16508130 1697654603581605 5066051576908673620 n

1486221396773

1486221413108

1486221417834

 

ในพิธีปิดครั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งให้ข้อคิดด้วยว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนหลวงพระราชทาน เช่นเดียวกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย ฯลฯ จึงฝากให้เยาวชนทุกคนมีความรัก สามัคคี ร่วมใจกันด้วยความสามัคคีและความสร้างสรรค์ภายในเครือข่ายและต่อผู้อื่น เช่น การใช้ Social Media เพื่อทำให้เกิดความสร้างสรรค์ต่อสังคมประเทศชาติ ดังเช่นในประเทศอื่น ๆ ที่เยาวชนต่างเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีความเคร่งครัด มีศีลธรรมจรรยาในเรื่องเหล่านี้มาก

tsr 01

tsr 02

ขอบคุณภาพ : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี , ผอ.เอกพรต,A-pat

 

 

พระราชกุศลปัญญาสมวารพระบรมศพ สวรรคตครบ 50 วัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 50 วัน ณ อาคารลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 

DSCF7402

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 09.30 น . กิจกรรมการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์  จำนวน 9  รูป 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF7404

DSCF7405

DSCF7406

DSCF7413

DSCF7429

DSCF7421

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

 

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ

S 5152677843207คณะครูรร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ไปร่วมพิธีที่จ.ปทุมธานีและอ.ลำลูกกา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 - 19.00 น.ณ วัดโสภณาราม ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 S 5152678030241
 S 5152678148414