ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

personal

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2016 10 12 11.22.30

นายโสพล  จินดานารี

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุธานี
1 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ

Ekkapot

ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

2558 - ปัจจุบัน