ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 นักเรียนเปิดภาคเรียน 1/2564
13 พ.ค. 64 ครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
09 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2564
08 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2564
06 พ.ค. 64 ประกาศผล+รายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา2564
05 พ.ค. 64 ประกาศผล+รายงานตัว ม.1ปีการศึกษา2564
02 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
02 พ.ค. 64 นักเรียน ม.3 , ม.6 รับวุฒิการศึกษา
01 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
30 เม.ย. 64 ประเมินโรงเรียนสีขาวโดยหน่วยงานภายนอก
27 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2564
22 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
09 เม.ย. 64 ครูประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2563
08 เม.ย. 64 เกียรติยศแม่รำเพย/เปิดห้องสมุด/มอบโลห์,มอบใบประกาศ ม.3,ม.6
07 เม.ย. 64 ครูประจำวิชาส่งโปรแกรมบุ๊คมาร์ค/SGS คืน
01 เม.ย. 64 ถึง 03 เม.ย. 64 ค่ายสิ่งแวดล้อม ปราณบุรี
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่2/2563
29 มี.ค. 64 ครูประจำวิชารับโปรแกรมบุ๊คมาร์ค/sgsลงคะแนนปลายภาค
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 O-NET ม.6
25 มี.ค. 64 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ
22 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
22 มี.ค. 64 ถึง 25 มี.ค. 64 อัดสำเนาและบรรจุซองข้อสอบ
20 มี.ค. 64 ถึง 21 มี.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
19 มี.ค. 64 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียน มส.
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 ส่งต้นฉบับข้อสอบ
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 O-NET ม.3
12 มี.ค. 64 ส่งปริมาณงานสอนของภาคเรียน 1/2564
12 มี.ค. 64 ครูประจำวิชาส่งโปรแกรมบุ๊คมาร์ค/sgsคืน
08 มี.ค. 64 ส่งรายชื่อนักเรียนสุ่มเสี่ยง/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
06 มี.ค. 64 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ
06 มี.ค. 64 ปทุมธานีน่าเที่ยว(วิชาเลือกเสรี ม.1)
04 มี.ค. 64 ถึง 06 มี.ค. 64 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1
01 มี.ค. 64 ครูประจำวิชารับโปรแกรมบุ๊คมาร์ค/sgs ลงคะแนนกลางภาค
28 ก.พ. 64 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
26 ก.พ. 64 กิจกรรมวันมาฆบูชา
26 ก.พ. 64 ประเมินโรงเรียนสีขาวโดยหน่วยงานภายนอก
24 ก.พ. 64 พิธีประดับบ่าและเข้าประจำกองลูกเสือ ม.1
22 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63
15 ก.พ. 64 ถึง 19 ก.พ. 64 สัปดาห์ห้องสมุด
11 ก.พ. 64 ถึง 13 ก.พ. 64 ค่ายภาษาอังกฤษกับวิทยาศาสตร์
11 ก.พ. 64 ถึง 13 ก.พ. 64 ค่าย ROBOT
06 ก.พ. 64 ค่ายคณิตศาสตร์
06 ก.พ. 64 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สยามประเทศ
01 ก.พ. 64 ถึง 28 ก.พ. 64 อำลา ม.3 ม.6 , แนะแนวการศึกษา ,ประชุมสุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2/2563 ,ค่ายพัฒนาศักยภาพ
31 ม.ค. 64 ส่งข้อมูลจิตอาสา 18 ชม.
29 ม.ค. 64 ประเมินโรงเรียนสีขาวโดยหน่วยงานภายนอก
25 ม.ค. 64 ถึง 27 ม.ค. 64 นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
22 ม.ค. 64 ถึง 23 ม.ค. 64 ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา ม.6
18 ม.ค. 64 ถึง 21 ม.ค. 64 อัดสำเนาและบรรจุซองข้อสอบ
17 ม.ค. 64 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
15 ม.ค. 64 ถึง 15 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู/พิธีประดับเข็ม ม.4
15 ม.ค. 64 กิจกรรมวันไหว้ครู/พิธีประดับเข็ม ม.4
11 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 ส่งต้นฉบับข้อสอบ
10 ม.ค. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563 (รอบ 2)
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันปีใหม่-วันเด็ก
29 ธ.ค. 63 งานปีใหม่
28 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 สำรวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/63
26 ธ.ค. 63 อบรมวิทยฐานะ
25 ธ.ค. 63 ประเมินโรงเรียนสีขาวโดยหน่วยงานภายนอก
23 ธ.ค. 63 ส่งเล่มวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน1/2563
19 ธ.ค. 63 นักเรียนฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
18 ธ.ค. 63 ค่ายภาษาจีนนักเรียน ม.4,5,6 (ศิลป์-ภาษา)
15 ธ.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(MOU มทร.ธัญบุรี)
15 ธ.ค. 63 กิจกรรมนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษารับชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์
14 ธ.ค. 63 ส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ปีงปม.2563
11 ธ.ค. 63 ส่งโครงการสอนชุมนุม 2/2563
09 ธ.ค. 63 ถึง 10 ธ.ค. 63 ส่งโครงการสอน 2/2563
08 ธ.ค. 63 นักเรียนห้องเรียน MOU มทร.ธัญบุรี เปิดเรียน
06 ธ.ค. 63 ประฃุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคล้ายพระราชสมภพ ร.9
กิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 63 ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรวม