โครงการสอน ภาคเรียนที่1/2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - วิชาภาษาไทย
  - วิชาคณิตศาสตร์
  - วิชาวิทยาศาสตร์
  - วิชาสังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
  - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  - วิชาศิลปะ
  - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - วิชาภาษาต่างประเทศ
  - วิชาแนะแนว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    - วิชาภาษาไทย
  - วิชาคณิตศาสตร์
  - วิชาวิทยาศาสตร์
  - วิชาสังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
  - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  - วิชาศิลปะ
  - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - วิชาภาษาต่างประเทศ
  - วิชาแนะแนว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    - วิชาภาษาไทย
  - วิชาคณิตศาสตร์
  - วิชาวิทยาศาสตร์
  - วิชาสังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
  - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  - วิชาศิลปะ
  - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - วิชาภาษาต่างประเทศ
  - วิชาแนะแนว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    - วิชาภาษาไทย
  - วิชาคณิตศาสตร์
  - วิชาวิทยาศาสตร์
  - วิชาสังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
  - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  - วิชาศิลปะ
  - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - วิชาภาษาต่างประเทศ
  - วิชาแนะแนว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    - วิชาภาษาไทย
  - วิชาคณิตศาสตร์
  - วิชาวิทยาศาสตร์
  - วิชาสังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
  - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  - วิชาศิลปะ
  - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - วิชาภาษาต่างประเทศ
  - วิชาแนะแนว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - วิชาภาษาไทย
  - วิชาคณิตศาสตร์
  - วิชาวิทยาศาสตร์
  - วิชาสังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
  - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  - วิชาศิลปะ
  - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - วิชาภาษาต่างประเทศ
  - วิชาแนะแนว