ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  ลูกแม่รำเพย

คำขวัญ/ ปรัชญาประจำโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 

เอกลักษณ์

มีส่วนร่วม  หลากหลายวัฒนธรรม  สังคมสมานฉันท์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทพศิรินคลองสิบสาม ปทุมธานี  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สู่ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นการวิจัย  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง