ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษาคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เป็นผู้มีวิจารณญาณและสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รู้จักตัดสินใจในการบริโภค อนุรักษ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่มีความสุข ซึ่งมีพื้นฐานจากการเป็นคนดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสื่อที่เป็นรูปธรรม โดยที่มีการวิจัยทั้งในและนอกชั้นเรียนทุกด้าน สร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการของของชนชาติไทยและสังคมโลกโดยการใช้ กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
  3. ส่งเสริมความสามารถ ความถนัดและความสนใจทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการการกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
  4. พัฒนาครู-บุคลากร ให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพสามารถพัฒนาและวิจัยสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆให้มีศักยภาพสูงสุด
  5. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
  
พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพเท่ากับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
  2. วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน
  3. อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุตสมัยในปัจจุบันได้อย่างมีสติ
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและคุณภาพอยู่เสมอ
  5. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม         

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26 KB