ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ ของระบบ SGS
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS-Deb Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 93532
ปกแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-SGS Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 93564
แบบฟอร์มและระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ
ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.7 KB 93787
โครงการจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 93806
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 93750
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 93732
บัญชีรายชื่อนักเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียน 2563 93974
กลุ่มงบประมาณ แผนงานและบุคคล
บันทึกข้อความ SAR1_62 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 18
บันทึกเอกสารหลักฐาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 22083
แบบคำขอประเมินวิทยฐานะ ว21 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 25.34 KB 24932
แบบบันทึกข้อความ ขอรับประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560-2562 เพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.11 KB 25295
แบบสำรวจวิทยฐานะ ครู Word Document ขนาดไฟล์ 34.14 KB 25285
บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 27500
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.92 KB 60114
แบบบันทึกข้อความสรุปโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 45.11 KB 60120
Pay in ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 84198
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 64( ใบตัดแผน ) PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.98 KB 93532
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ งปม 64 ( ใบตัดแผน ) Word Word Document ขนาดไฟล์ 72.6 KB 93530
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.79 KB 93543
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 175.21 KB 93537
บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 93704
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 93749
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 93751
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 93749
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 93767
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิทินการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 5
แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 8
แบบบันทึกการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 7
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 8
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 10
บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 6
ตารางการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 39.37 KB 21
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 21
ตารางสรุปเทคนิคการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 39.45 KB 22
บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.66 KB 19
บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 8
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 15
แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 6
แบบสรุปวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 41.83 KB 19
ปฏิทินการนิเทศกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 38.74 KB 5
วัดแวว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.64 KB 15
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 93771
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 93795
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 93748
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 93835
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 94791
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 93768
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 93752
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 93744