ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงบประมาณและบุคคล
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 4
ชุดเบิกจ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 3
ชุดเบิกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 187.5 KB 1
ชุดเบิกสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 183.5 KB 9
บัญชีรายชื่อนักเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียน 2561 14
งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ปกวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 4
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 5
คำนิยม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 3
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 11
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 17
ใบชำระเงินผ่านธนาคาร
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา/Bill Payment ( Pay in รอบ 2) สำหรับห้องเรียน ปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.86 KB 4
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา/Bill Payment ( Pay in รอบ 2) สำหรับห้องเรียน MOU Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.26 KB 2
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา/Bill Payment ( Pay in รอบ 2) สำหรับห้องเรียนGifted Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.78 KB 4
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 3
ใบขอใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ใบขอใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.43 KB 17
โครงการจัดการเรียนกาสอน
โครงการจัดการเรียนการสอน แบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 4
โครงการจัดการเรียนการสอน-ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 5
แบบฟร์อมฎีกาผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 3
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูเบญจมาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.44 KB 1
ครูสรยา-ครูปูริดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.29 KB 2
ครูณชนก-ครูกรรณิการ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.99 KB 2
ครูลมัย-ครูกมลชนก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.08 KB 1
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูวรวลัญช์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.61 KB 4
ครูสุเมธ-ครุวิบูลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.56 KB 2
ครูธรรม์ธเนศวร์-ครูวราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 1
ครูศรีรัตน์-ครูประไพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.93 KB 2
ครูสถาพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.22 KB 1
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูสิริยากร-ครูณัฐฏนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 2
ครุสุพัตรา-ครูอรวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.71 KB 3
ครูชลธิชา-ครูศศิภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.44 KB 2
ครูฟิสิกส์(ใหม่)-ครูชิดชนก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.24 KB 1
ครุการะเกด-ครูวสุณีพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.13 KB 1
ครูเมธา-ครูเฉลียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.41 KB 2
ครูเชิดชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 2
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูนัทดาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 1
ครูนภวรรณ-ครูช่อทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.37 KB 3
ครูสมหวัง-ครูอภัสรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.96 KB 2
ครูโชติรัตน์-ครูชัยยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.38 KB 2
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูบุญยศักดิ์-ครูชาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 1
ครูนฤมล-ครูชาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.25 KB 1
ครุธีระวัฒน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.09 KB 1
ครูวรรณิภา-ครูรักษ์นรินทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.44 KB 1
ครูสุทัสสา-ครูอัชราภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.34 KB 1
ครูสุภาวดี-ครูศุภัตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.94 KB 2
ครูสุภาวดี-ครูศุภัตรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.94 KB 2
ครูวัชรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.35 KB 1
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูพัชรินทร์-ครูธงชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.47 KB 1
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูไพรวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.04 KB 1
ครูพิชยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.82 KB 1
ครูวชิรวิชญ์-ครูพิมชนก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.19 KB 1
ครูไพรวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.04 KB 1
ครูคนึงนิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.09 KB 2
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูธวัชชัย-ครูประเสริฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.61 KB 1
ครูทัศนีย์-ครูฉลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.53 KB 1
ครูภูริตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.45 KB 2
ครูปราโมช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 1
ครูสุนทร-ครูทิพสินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.55 KB 1
ครูจีระนันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.58 KB 1
ตารางสอนครูแนะแนว
ครูอนัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.48 KB 2
การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR)
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 5
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 4