ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

  • พิมพ์

deblogo

ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม   ปทุมธานี
ในพระอุปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีตั้งอยู่เลขที่37หมู่ 4  ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา  

               ที่มาของโรงเรียน  เดิมชื่อโรงเรียนคลองสิบสามวิทยา  เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนชาวคลองสิบสามและชุมชนใกล้เคียงในอันที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในพื้นที่ มิต้องให้ลูกหลานเดินทางไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาถึงอำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก   ซึ่งมีระยะทางกว่า  30  กม.และเส้นทางทุรกันดาร  ถนนคลองสิบสามสายกลางนี้ยังเป็นดินคันคลองชลประทาน  ขณะนั้น  ประธานอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี  นายรุสดี   ผลเจริญ   และคณะได้ดำริที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่ปี  2517  โดยจะใช้ที่ดินของมัสยิดอัลฮูดา    (ห่างจากโรงเรียน   200  เมตร)  แต่ไม่เป็นที่ยินยอม  ต่อมา  นายมานและนายหมัด  รื่นสุข   ได้รับที่ดินจาก  นายสอิดและนางลอ  รื่นสุข  ซึ่งมอบให้มัสยิดประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการจัดการมอบที่ดิน  จำนวน  48  ไร่  22  ตารางวา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศาสนาประจำมัสยิดประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโรงเรียน    และเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2519  กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียน  โดยแต่งตั้งนายวิวัฒน์  พวงมะลิต  มาเป็นครูใหญ่คนแรก  ระยะแรกเรียนที่มัสยิดอัลฮูดาหลังจากที่ก่อสร้างอาคารชั่วคราวเสร็จจึงได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียน

                ในปี   2519  เป็นปีแรกที่ทำการสอน  มีนักเรียน   31  คนในระหว่างนี้ได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและโดยเฉพาะพระครูพินิจธัญโสภณ (เจ้าอาวาสวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์) ให้การดูแลเอาใจใส่เสมอมา  จวบจนปี  2535  โรงเรียนมี  6  ห้องเรียน  คือ  ม.1-ม.3  อย่างละ  2  ห้อง มีนักเรียนประมาณ   181   คน  และขณะนั้นมีโรงเรียนมัธยมเปิดใหม่เกิดขึ้นหลายโรง  และนักเรียนที่จบชั้น  ป.6 ชาวมุสลิมจะไปศึกษาต่อทางศาสนาในจังหวัดภาคใต้ ไม่ศึกษาสายสามัญ ในช่วงเดียวกันนี้   ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษาพร้อมด้วย นายณรงค์   กาญจนานนท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และนายถนอม   ผดุงสุทธิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา  (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ)ได้ร่วมกันแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนา  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธานี   เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2535

                โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธานี ปัจจุบัน  มีนักเรียน  1,227  คน   เมื่อต้นปีการศึกษา 2537                  กรมสามัญศึกษากำหนดให้รับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 160 คน แต่ด้วยความตั้งใจตั้งมั่นที่จะสานนโยบายของทางราชการในอันที่จะรณรงค์ให้นักเรียนมีที่เรียนขยายโอกาสทางการเรียนให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์   จึงได้จัดคณะครูออกให้ความรู้และแนะแนวทางในการที่จะได้ศึกษาต่อไปยังโรงเรียนในพื้นที่บริการ  ตลอดจนเขตใกล้เคียง  พร้อมกันนี้โรงเรียนได้รับความกรุณาจาก คุณศศิวิมล  นพสุวรรณ  ผู้ประสานงานโครงการ “ด้วยรักและห่วงใย”  ในพระอุปถัมป์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งได้รับทราบปัญหาและความตั้งใจจริงของผู้บริหารโรงเรียน  ในอันที่จะสนองพระราชดำริที่ทรงพระกรุณาแก่นักเรียนในโครงการของพระองค์ในระดับประถมศึกษามาสู่ระดับมัธยมศึกษา  เพื่อโอกาสในการที่จะมีความรู้ความสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยใช้คุณวุฒิที่มีในระดับมัธยมศึกษาเป็นทางก้าวหน้าต่อไป  คุณศศิวิมล  นพสุวรรณ    ผู้ประสานงานโครงการฯ  จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ  เมื่อมีพระราชวินิจฉัยเห็นเป็นความเหมาะสมสืบเนื่องกับพระราชดำริของพระองค์จึงมีพระราชดำรัสผ่านผู้ประสานงานโครงการฯ  แจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ สัมพันธ์   ทองสมัคร  ว่า  ทรงรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม   ปทุมธานี  เข้าโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระอุปถัมป์    เมื่อวันที่  29  กันยายน  2537  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันจะหาที่สุดมิได้

                และในวันที่  12  ตุลาคม  2537  โรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานโครงการฯ มีหมายรับสั่งจะเสด็จ           พระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม   ปทุมธานี   เป็นการส่วนพระองค์    เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2537  เป็น การเสด็จเยี่ยมครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 ครั้งที่3  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2546  ระยะก่อนการเสด็จพระราชดำเนิน   ทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามกำลังและสภาพเท่าที่เป็นไปได้  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายมาช่วยลงแรงพัฒนาโรงเรียนเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน เช่น หน่วยบัญชาการกองทัพอากาศ   คณะอาสาสมัครสุขาภิบาลธัญบุรี-ลำไทร  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรือนจำธัญบุรี ตลอดจนศิษย์เก่าคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมต่าง ๆในจังหวัดปทุมธานี

                ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมในแต่ละครั้งได้ทรงพระราชทานไก่พันธุ์เนื้อ   เป็ดพันธุ์ไข่และพันธุ์ผัก  ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์   ให้แก่ทางโรงเรียน  เพื่อจัดทำโครงการอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเป็นการเริ่มต้นโครงการโดยพระราชทานมาตั้งแต่วันที่  12   ตุลาคม   2537 

                โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม   ปทุมธานี  รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   ได้รับทราบจากพระราชปรารภที่ทรงมีว่า  “จะไปดูโรงเรียนเขาสักหน่อย  ครูก็มีน้อย  ต้องเข้าไปช่วย  ต้องไปจัดการเองแล้ว”

                ทางคณะครูและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ  นายสมพงษ์   เลี้ยงเจริญ  อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนในขณะนั้นเป็นผู้ประสานนโยบายตามพระราชดำริมาแต่ต้น  ได้ระดมสรรพกำลังจากฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาสภาพโรงเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยงดงามเหมาะสมกับพระเกียรติยศที่ทรงพระกรุณาแก่โรงเรียนและชาวจังหวัดปทุมธานี  คณะครูอาจารย์ของโรงเรียน ขอรับพระราชดำริมาใส่ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความจงรักภักดีตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่