คณะผู้บริหาร

นายณพงศ์ เลื่อมใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรอนงค์ ครองพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมยุรี สนิทกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ และงานบุคคล

นายธงชัย ฟุ้งเฟื่อง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายพัชรินทร์ อยู่สิงห์โต
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางลมัย แจ้งสว่าง
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสถาพร ดรทะนัย
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายชัยยา แอนดริส
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ และงานบุคคล

นางสาวศุภัตรา นนท์คำวงค์
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ และงานบุคคล

นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเมธา มูลมา
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอรณา สุปิน
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอัฐอรวี อ่ำบางกระทุ่ม
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป