ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฏหมายกำหนด