ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. หน้าทีของงานทะเบียนโรงเรียน
2. คู่มือการใช้ห้องพยาบาล
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาฯ
4. ขั้นตอนการขอใช้ยานพาหนะโรงเรียน
5. ระเบียบขอใช้ห้องโสตฯ