ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

1. รายงานสถิติการให้บริการของงานทะเบียน
2. สถิติการใช้ห้องสมุด ปี 2562
3. สถิติการยืมหนังสือ - คืนหนังสือ ปี 2562
4. สถิติการรักษาพยาบาล ปี 2563
5. สถิติการขอจองใช้ห้องประชุมโรงรียนเทพศิรินทร์ฯปทุมธานี
6. สถิติการขอจองใช้ห้องโรงรียนเทพศิรินทร์ฯปทุมธานี 2563 ของฝ่ายงานต่างๆ
7. สถิติการให้บริการรถโรงเรียน ปี 2563