ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562