ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง อาคาร๔
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ ๑
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน ทะเบียน กต ๕๔๖๓ ปทุมธานี
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นผนังห้องบริการให้คำปรึกษา
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนและครูเข้าร่วมค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ Moment Villa จังหวัดระยอง
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มปก PVC ตราโรงเรียน
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรม
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การส่งเสริมอาชีพนักเรียน
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทำความสะอาด
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Kyocera ECOSYS P๒๐๔๐dn
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก HP Laser ๘๓A
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์+น้ำยาทำความสะอาด
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล