ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม2562 งปม63
2.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 งปม63
3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 งปม63
4.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 งปม63
5.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 งปม63
6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 งปม63
7.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 งปม63
8.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 งปม63
9.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 งปม63
10.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 งปม63
11.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 งปม63