ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ พวงมะลิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ผิวขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ผดุงสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกิจ บัวขม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก ศรีเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ส่งศรีพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายประพนธ์ หลีสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพันธ์ แก้วอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพรต สมุทธานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ เดชใด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายณพงศ์ เลื่อมใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน