คณะผู้บริหาร

นายณพงศ์ เลื่อมใส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0813714451

นางสาวอรอนงค์ ครองพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ และงานบุคคล
เบอร์โทร : 0994478247

นายสถาพร ดรทะนัย
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 087666097

นายธงชัย ฟุ้งเฟื่อง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0895161764

นายพัชรินทร์ อยู่สิงห์โต
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0955385222

นางลมัย แจ้งสว่าง
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0972354622

นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0868011466

นางวัชรี อำพันหอม
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ และงานบุคคล
เบอร์โทร : 0818351614

นางสาวศุภัตรา นนท์คำวงค์
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ และงานบุคคล
เบอร์โทร : 0844683142

นายเมธา มูลมา
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0872249269

นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0852242180

นายวิบูลย์ เที่ยงธรรม
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0909641857

นายอรณา สุปิน
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0887703759