กลุ่มพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการสอน

นางสาวอณัญญา ธนรินธน์ทร
ครู
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการสอน

นายองค์ แจ้งสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีด

นางพรพิมล อิสมาแอล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกิติมา ทองแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวสุมาลี สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวธนัญญา หวังประโยชน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวรรณชนะ ปรากฏผล
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นายนวพล อู่ผลเจริญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน