ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นายวิวัฒน์ เพียรพัฒนะ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายดอเลาะ แมะเฮม
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอนุศิษฏ์ บำรุงรักษ์ไทย
ลูกจ้างชั่วคราว

นางลักษิกา บุญซ้าย
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวฮาวา ภู่มาลี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายประสาน บุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวรัตน โคตรภูธร
ลูกจ้างชั่วคราว