นักการภารโรง

นายดอเลาะ แมะเฮม
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิวัฒน์ เพียรพัฒนะ
พนักงานขับรถ

นายอนุศิษฏ์ บำรุงรักษ์ไทย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางลักษิกา บุญซ้าย
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวบุญรัศมี ไกรจิตติ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวฮาวา ภู่มาลี
ลูกจ้างชั่วคราว