กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวการเกด บุญชู
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลียว มูลสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฎฐนันท์ นิลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริยากร ฉายสุริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภูริตา เบาเนิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศนีย์ หวังประโยชน์
ครูชำนาญการ

นายเมธา มูลมา
ครู

นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ครู

นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครู

นางสาวศศิภา นวลละออง
ครู

นางสาวอรวรรณ ไชยชาติ
ครู

นางสาวอัฐอรวี อ่ำบางกระทุ่ม
ครูผู้ช่วย

นางวิมัณฑนา หงษ์พานิช
ครูผู้ช่วย