กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชัยยา แอนดริส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภัสรา สัตถา
ครู

นางสาวนภวรรณ อดทน
ครู

นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
ครู

นางสาวนัทดาภรณ์ มรรคเนมี
ครู

นายเสกสรร โชคเชี่ยวชาญ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Hans Tabi Ashu
ครูต่างชาติ

Mr.Tarig Omar El-Lafi Al-Hossomi
ครูต่างชาติ

Mr. JOHN P. SANTOS
ครูต่างชาติ