ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชัยยา แอนดริส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภวรรณ อดทน
ครู

นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
ครู

นางสาวนัทดาภรณ์ มรรคเนมี
ครู

นายเสกสรร โชคเชี่ยวชาญ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Hans Tabi Ashu
ครูต่างชาติ

Mr. JOHN P. SANTOS
ครูต่างชาติ