กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวัชรี อำพันธ์หอม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุภาวดี ปิยวรางกูร
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภัตรา นนท์คำวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณิภา ภู่ไทย
ครู

นางสาวอัชราภา กินซง
ครู

นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์
ครู

นายธีระวัฒน์ เวียงนาค
ครู

นายอรณา สุปิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล มหมัด
พนักงานราชการ

นายชาลี ไวยกูล
ครูสอนศาสนาอิสลาม

นายไพฑูรย์ ผลเจริญ
ครูสอนศาสนาอิสลาม