กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางคนึงนิจ เมธากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์
ครู

นายไพรวัลย์ เจริญผล
ครู

นายฉลอง ประจงมูล
ครูช่วยสอน