ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางคนึงนิจ เมธากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์
ครู

นายไพรวัลย์ เจริญผล
ครู

นายฉลอง ประจงมูล
ครูช่วยสอน