ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปราโมช สีหรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกมล ถวิลมาตร
ครูอัตราจ้าง