กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปราโมช สีหรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีระนันท์ ช่วยด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกมล ถวิลมาตร
ครูอัตราจ้าง