ฝ่ายบริหาร

Ekkapot

ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Panida T

นางสาวพนิดา  ตึกแสวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

sriratana

นางสาวศรีรัตน์  บัวทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

chaiya

นายชัยยา  แอนดริส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

suntron

นายสุนทร  พูลประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

thongchai

นายธงชัย  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

somwang

นายสมหวัง  อิสมาแอล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

หมวดหมู่รอง