กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Meta

นายเมธา  มูลมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

cherdchai

นายเชิดชัย  มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

chaliew

นางเฉลียว  มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

garaged

นางสาวการเกด  บุญชู
ครู ชำนาญการ

wasuneepron1

นางสาววสุนีพร  จิตรมั่น
ครู คศ.1

arunsiri

นางสาวอรุณศิริ  สัมมา
ครู คศ.1

cholticha

นางสาวชลธิชา  แป้นเชื้อ
ครู คศ.1

chitchanok

นางสาวชิดชนก  ไชยยะ
ครู คศ.1

sasiprapa

นางสาวศศิประภา  เอี่ยมภูมิ
ครูผู้ช่วย

sasipra

นางสาวศศิภา  นวลละออง
ครูผู้ช่วย

supattra khorum

นางสาวสุพัตรา  กอรัมย์
ครูจ้างสอน

pronkanok

นางสาวพรกนก  กิตติวรวุฒิ
ครูช่วยสอน