กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

purita

นางภูริตา  เบาเนิด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

suntron

นายสุนทร  พูลประเสริฐ
ครู ชำนาญการ

jeeranan

นางจีระนันท์ ช่วยด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ

Nattanan

นางณัฎฐนันท์  นิลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

siriyakron

นางสิริยากร  ฉายสุริยะ
ครู ชำนาญการ

sayphin

นางสายพิน  สีหรักษ์
ครู ชำนาญการ

tipsinee

นางสาวทิพสินี  ศรีแก้ว
ครู ชำนาญการ

tassanee

นางสาวทัศนีย์  หวังประโยชน์
ครู คศ.1

prasert

นายประเสริฐ  แก้วสุวรรณ
ครูจ้างสอน

tawatchai

นายธวัชชัย  ใจบุญ
ครูจ้างสอน