คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิวัฒน์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวรรณ ถ้วยทอง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกิจ จะรีศรี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิสราภรณ์ ตรวจมรรคา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิตา จันดาแดง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยรัตน์ จินสิน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล สาดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชัย จัตุรัส
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนัญญา ประดิษฐเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัสนันท์ อยู่ดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัสนันท์ คติพุทธ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาณิศา แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายข้อมูลและสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมินรญา คชวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิกร อินทรศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริญดา เต่าพาลี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี เลาะเหม็ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภูริชญา ภัทรพงศ์เกษม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณษา วรพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกร รื่นสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเมศ หวังประโยชน์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐรัชต์ ผ่องโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์พันธ์ สันรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนิฐิวัฒน์ สุดสวาท
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนกนาถ บุญเต็ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิชายา กองราช
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวิชญ์ พิริยะเบญจพล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัญจรัตน์ ชัยรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรุชา เลิศหัสดิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา ยุตะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาลิตา มะหะหมัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชา ภูผาผัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ลดา ประจงจัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณ์สุดา วันหมัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจณิสตา ศิริยามัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ จุทานุต
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3