คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนิธิวัฒน์ สลามเต๊ะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชชาพรรณ์ บุรานนท์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายสหภาพ เทียมธรรม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดาริณี เลื่อนไทสงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก บุญเต็ม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญแก้ว ทองมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาคภูมิ ไกรสร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญานินทร์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา พิณเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธร แก้วสง่า
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดลพร บุญเฮง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจณิสตา ศิริยามัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถิติ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิชา สุริวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิกา แซ่โล้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา ประดับญาติ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรินทรา เหลาผา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัชชา วงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติวัฒน์ นิลแสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทภพ แก้วพระฝาง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณภัทร แอนดริส
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติทัต โคกสูง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชัย จัตุรัส
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี มีชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหฤทัย ทองสงคราม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชาลิสา จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนกนาถ บุญเต็ม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศินันท์ ขวัญอยู่
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญข้าว แก้วนรา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ ธารประกายแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ คำฝึกฝน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันพรรษา ประทิศ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัญณา นาคอิน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภนิดา เหมือนสุดใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์อมร เจ๊ะหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล สาดา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรายุทธ สวัสดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายรักษ์โยธี จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิชายา กองราช
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำทิพย์ พันบุกขนาด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล แหยมเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลชนก สร้อยทองคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิวัฒน์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2